CMK TANITIM
Tarih: 9.11.2011 22:00:00| Okunma Sayısı: 10102

     CMK KOMİSYONU

CMK Komisyonu 23.10.2019 tarihinde 994 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla       Baro CMK Komisyonunu Baro Yönetim Kurulu üyesi Av. H. Fatih PARLAK Başkanlığında Baromuz üyesi avukatlar Murat TURAN, Oğuzhan Fehmi BOZKURT, Ali Kemal BEDİR ve Merve YILDIZ’ dan oluşturulmuştur.

 

KIRIKKALE BAROSU CMK KOMİSYONU VE CMK UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1 -  Bu yönergenin amacı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Usul Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan CMK Uygulama Merkezi ile CMK komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Bu Yönerge ile Kırıkkale Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Kırıkkale Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve meslek hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu, CMK Komisyon Başkanı ve CMK Uygulama Merkezinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

YETKİ

Madde 3- Müdafii ve vekil tayin yetkisi Kırıkkale Barosuna aittir. Baro bu yetkisinin CMK Komisyonu ve CMK Komisyon Başkanı eliyle SDD otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirir.

 CMK KOMİSYON BAŞKANI

Madde 4-  Kırıkkale Barosu yönetim kurulu üyeleri arasından CMK Komisyonunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir. CMK Komisyon Başkanının görev süresi iki yıldır.

CMK KOMİSYONU

Madde 5-  CMK Komisyonu; Komisyon Başkanı ve üç üyeden oluşur. CMK Komisyon üyeleri Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık süre için atanır. CMK Komisyonu adli tatil süresi hariç her ay en az bir kere toplanır.

CMK KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 6- CMK Komisyon Başkanı aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir:

a.      CMK komisyonuna başkanlık etmek

b.      CMK Kurulu üyelerinden seçilmek koşuluyla gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak,

c.      CMK eğitim semineri programı ve sertifika programlarının içeriğini, zamanını, müfredatını, eğitmenleri ve seminerin hangi sıklıkla düzenleneceğini tespit ederek Baro Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunmak,

d.      İstekli avukat olarak çalışmak isteyen Kırıkkale Barosuna kayıtlı avukatlar için eğitim seminerlerine ve sertifika programlarını düzenlemek,

e.      Yönetim Kurulu tarafından yapılacak görevlendirme ile diğer Barolara kayıtlı avukatlar için eğitim semineri ve sertifika programı düzenlemek,

f.       İstekli avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK Merkezinde yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek,

g.      Aylık ödemeler halinde istekli avukatların sisteme girmesi için gereken ortalama puanı hesaplamak,

h.      Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

CMK KOMİSYONUNUN YETKİLERİ

Madde 7-  

a.      Düzenli olarak; adli tatil hariç her ay en az bir kere toplantı yapmak,

b.      Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Merkezi Yönergesine aykırı davranan istekli avukat ve Kurul Üyeleri hakkında komisyonca yapılacak toplantıda inceleme yaparak, rapor hazırlamak ve karar vermek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

c.      Yasaya aykırı uygulama ile ilgili istekli avukatlara yardım sağlamak,

d.      İstekli avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerekli kararların alınması için Baro Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

e.      CMK Merkezince yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, CMK Komisyonunda görev alan istekli avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, sorunların çözümü için Baro Yönetim Kuruluna bildirmek,

f.       CMK Komisyonunda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için çalışmalar yapmak, önlemler almak, yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan istekli avukatlara yardım sağlamak,

g.      Merkezde ve ilçelerde görev yapan istekli avukatlar ile eğitim içerikli toplantılar yapmak,

h.      Merkezde ve ilçelerde görev yapan istekli avukatlar ile düzenli olarak sorun tespit ve çözüm toplantısı yapmak,

i.       Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu’na üçer aylık dönemler halinde düzenli rapor hazırlamak,

j.       Baro Yönetim Kurulu ve CMK Komisyon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 8- CMK sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan CMK eğitim seminerine katılmaları zorunludur. CMK Komisyon Başkanı gerekli gördüğü konularda ayrıca sertifika programları da düzenler.

CMK Seminerinin ve sertifika programlarının içeriği, süresi, yer ve zamanı, seminerin idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti, eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması CMK Komisyonunca yapılır. CMK Komisyonu eğitim seminerleri konusunda Kırıkkale Barosunun diğer kurullarıyla işbirliği yapabilir, ortak eğitimler düzenleyebilir. Bu eğitim Seminerleri, Baro Yönetim Kurulunun kararı ile CMK Komisyonu tarafından düzenlenebilir.

Değişen mevzuat ve uygulamadaki ihtiyaç nedeniyle, CMK sisteminde yer alan avukatlar için meslek içi eğitim programları düzenlenebilir.

CMK UYGULAMA MERKEZİNİN TANIMI VE İŞLEVİ

Madde 9- Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Uygulama Merkezi, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş avukat atama yetki ve görevini, Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu adına yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde yürütür. Görevlendirmenin; istekli avukatlar arasından adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak yapılması, emeklerine uygun ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi görevlerini; resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek SDD otomasyon sistemi üzerinden yerine getirir.

CMK MERKEZİ GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 10-  CMK Uygulama Merkezi, CMK eğitim seminerini tamamlamış istekli avukatlar arasından, Mahkemelerden, Savcılıklardan, Kolluk kuvvetlerinden ve kişilerden otomasyon sistemi aracılığı ile internet üzerinden gelen talepler eşitlik ilkesi çerçevesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde dağıtımını yapar.

Görevlendirme, CMK Uygulama Merkezinde bulunan bilgisayarlara yüklenmiş bilgisayar programları üzerinden ücret esaslı puanlama sistemine göre yapılır.

Görevlendirmeler soruşturma ve kovuşturma olarak iki ayrı liste ve bu listeler kendi arasında merkez ve ilçeler, gece ve gündüz olmak üzere ücret esaslı puanlama sistemine göre yapılır. Listeler belirlendikten sonra değişiklik talep eden istekli avukat gerekçe sunarak komisyona yazılı başvuru yapmalıdır.

-        CMK Asistan Robotu, Talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az  olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan Avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa ’’1’’ e,reddediyorsa ‘’0’’a, tekrar dinlemek için ‘’3’’e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar. Red durumlarında ise red bilgisini sisteme işleyip telefonu kapatır.

 

 

-        CMK Aramaları tek bir numaradan olacaktır. Bu numara ‘’0850 250 22 76’’ dır.

 

 

CMK /PUANLAR

Ücret Tipi

Puanı

Talimat Puanı

Görevsizlik Puanı

Gece Oranı

Hafta sonu Oranı

Tatil Oranı

 

Hazırlık

 

18,2

 

9,1

 

0,0

 

 

 

½ G

 

½ G

Sulh Ceza

 

28,2

 

14,1

 

28,2

 

 

 

Asliye Ceza

 

31,0

 

15,5

 

31,0

 

 

 

Ağır Ceza

 

56,1

 

28,05

 

56,1

 

 

 

 

Çocuk

 

31,0

 

15,5

 

31,0

 

 

 

İcra Ceza

 

31,0

 

15,5

 

31,0

 

 

 

 

Askeri

 

31,0

 

15,5

 

31,0

 

 

 

             Not: Tablodaki  puanlar 2014 yılı CMK ücret tarifesine göre hazırlanmış olup adı geçen ücret tarifesi değiştikçe sistem tarafından otomatik olarak  güncellenmektedir. 

 

İlçelere ilişkin ayrı liste düzenlenecek ve bu puan Merkez puanına eklenmeyerek teşvik puanı olarak değerlendirilecektir. İlçe listelerinde yer almak Avukatların tercihlerine bırakılacaktır.

-        Telefonla arama sırasında aşağıdaki durumlar kayıt altına alınır. Bu durumlar için Avukata red puanı verilir. Cevap vermedi, Ulaşılamadı ve Meşgul durumlarında Avukat aranır bu durumlardan Cevap vermedi, Ulaşılamadı ve Meşgul durumlarında diğer Avukata geçmez ve 2 dk. Sonra tekrar aynı Avukat aranır. Bunun tekrar sayısı 3’tür. Görevin doğrudan red edilmesi durumunda ½ ceza puanı uygulanacaktır. Diğer sebeplerde 3 kez aramanın sonucunda ulaşılamazsa red puanı olan ½ ceza puanı uygulanacaktır. Üst üste 10 kez redde 5 tam ceza puanı uygulanır

 

Red Sebebi                                       Verilecek Red puanı                       Tekrar Arama Sayısı

 

Cevap Vermedi                                               ½ G                                                                   3

Ulaşılamadı                                                     ½ G                                                                   3

Telefonu Meşgul                                           ½ G                                                                   3

Görevi reddetti                                               ½ G                                                                   1

Telefonu dinlerken Kapattı                          ½ G                                                                   -

Hatalı Tuşlama                                               ½ G                                                                   -

 

 

               

Görevin kabul edilmesinden itibaren Merkez 30 dk., Balışeyh ve Keskin görevlendirmelerinde 1 saat, Delice ve Sulakyurt görevlendirmelerinde 1,5 saat içinde görev yerine ulaşılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde görev yerine ulaşılmadığı takdirde tam ceza puanı uygulanır.

İlçelerde görevin kabulünden itibaren Balışeyh ve Keskin görevlendirmelerinde 1 saat, Delice ve Sulakyurt görevlendirmelerinde 1,5 saat içinde sisteme düşen aynı Kurumdaki yeni görev de o Avukata verilir, verilen ikinci görevi red etmesi halinde ceza puanı uygulanmaz.

Sistem tarafından Merkez görevlendirmelerinde 2 farklı ifadeye kadar, Balışeyh, Delice, Sulakyurt ve Keskin görevlendirmelerinde ise 5 farklı ifadeye kadar aynı Avukat görevlendirilebilir. Daha fazla ifade varsa sistem yeni bir Avukatı arar.

-        Yıllık mazeret süresi 45 gündür. Bu süre alınan mazeretlerin dakikaya çevrilerek toplanmasıyla hesaplanır. Avukat telefon ile mazeret alabilir ve telefonla bir seferde alınabilecek mazeret süresi en fazla 24 saattir.

 

-        Mevcut Puan listesi yeni siteme 10’a bölünerek aktarılacak. Hazırlık ve Mahkeme için ayrı listeler takip edilecektir. Mevcut puanlar her 2 liste içinde geçerli olacaktır.

 

-        Kovuşturma görevlendirmelerinde Görevi kabul edip duruşmaya hiç girmeyen avukata Mahkemedeki görev puanı kadar ceza puanı uygulanır. Duruşmaya katılıp ücretini aldıktan sonra duruşmaları takip etmeyen Avukata 2 görev puanı kadar ceza uygulanır.

 

-        İlk duruşmaya katılıp ücretini almayan ve daha sonra da görevini devam ettirmeyen görevli avukat 1 görev ceza puanı ile cezalandırılacaktır.

 

 

İSTEKLİ AVUKAT

Madde 11- CMK uygulaması çerçevesinde müdafi ya da vekil olarak görev almak isteyen Kırıkkale Barosuna kayıtlı SGK yada vergi kaydı bulunan avukatlar arasından yazılı olarak başvuruda bulunanlar, CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp sertifika almaya hak kazanmak şartıyla görev alabilir. Başka barolar tarafından yapılan CMK eğitim seminerine katılarak sertifika almış istekli avukatlar da bu yönergedeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler.

İSTEKLİ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 12- Avukatlar;

1.    Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime yukarıda belirlenen süreler içinde ulaşmakla,

2.    Kırıkkale Barosu tarafından kendilerine verilen görevleri sonuna kadar özenli ve dikkatli biçimde yerine getirmekle,

3.    Yürürlükteki yasalara göre görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Uygulama Merkezine yazılı olarak bildirmekle,

4.    Görevlendirme hangi aşamada olursa olsun, görevlendirildiği kişi ile ön görüşme yapmak, dosya tutmak ve belge asıllarını saklamak,

5.    Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre, görüşme tutanağı, ifade, kimlik tespiti ya da sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek ve durumu yazılı olarak CMK Uygulama Merkezine bildirmekle,

6.    İstekli avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını, adreslerini ve sonradan oluşan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Baro Levhasında değiştirmekle ve CMK Uygulama Merkezine yazılı olarak bildirmekle, görevlidir.

GÖREVİN SONA ERMESİ

Madde 13- İstekli avukatların görevi aşağıdaki hallerde sona erer.

1.      İstekli avukatın görevi; soruşturma aşamasında iddianamenin kabulü ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddi ile kovuşturma aşamasında ise kararın kesinleşmesiyle sona erer.

2.      İstekli avukatın görevi; avukatı olduğu kişinin kendisine vekaleten bir avukat görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin ilgili merci tarafından kabulü ile sona erer.

3.      Yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla şüpheli ya da sanık için görevlendirilen müdafiinin görevi, şüpheli ya da sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde tüm sanıklar ya da şüpheliler için sona erer. Durum derhal CMK Uygulama Merkezine yazılı olarak, ivedi durumlarda sözlü olarak bildirilir.

4.      Görevden çekilme ancak yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak CMK Uygulama Merkezine bildirir. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir. İstek konusunda CMK Komisyon Başkanı kararını verinceye kadar avukatın sorumluluğu devam eder.

5.      Avukat geçerli mazereti olmadıkça görevden kendi isteğiyle çekilemez. Avukat görevden çekilme talebini yazılı olarak ve gerekçeli biçimde CMK Komisyonuna bildirir. Görevden çekilme talebinin CMK Komisyonu tarafından kabulü halinde avukat aldığı ücreti iade eder.

ÜCRET VE GİDERLER

Madde 15-  Ceza Muhakemesi Kanunu gereği soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrı olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren “ Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife ”  gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Madde 16- Aşağıdaki hallerde avukatlara ücret ödenemez,

a.      Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ödenmez.

b.      Baro tarafından ataması yapılmamış görevlerin ücretleri ödenmez.

c.      18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespitinin dışında işlem yaptıran müdafiiye ücret ödenmez.

d.      İstekli avukat olarak görev almasına rağmen sonradan vekâletle görevlendirildiği davayı takip eden avukata ücret ödenmez.

e.      Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle; hakkında CMK Komisyonunca ücret ödenmeme yolunda karar verilen avukata ücret ödenmez.

f.       12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiye ücret ödenmez.

g.      Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata ücret ödenmez.

h.      Hukuka aykırı her hangi bir işleme katılan avukata ücret ödenmez.

Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alınabilir. Ücret ödenmemesine neden olan haller bu yönerge ya da yürürlükteki mevzuata göre başka bir yaptırımı da öngörüyor ise; ücret ödenmemiş olması bu yaptırım uygulamasına engel değildir.

SİSTEMDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMA

Madde 17- İstekli avukatlar kendi istekleri ile CMK görev listelerinden ayrılabilir.

a.      Doğum nedeniyle listelerden ayrılmak isteye avukatlar durumlarını doktor raporu ile belgelemeleri koşuluyla en çok dört ay CMK görev listelerinden ayrılabilirler.

b.      Diğer hallerde; Adli Tatil süresi dahil olmak üzere bir takvim yılı içerisinde en çok kırk beş gün CMK görev listelerinden ayrılabilir.

Bu avukatlar en geç bu süreler sonunda yazılı başvuru ile listelere ayrıldıkları puanlarla geri dönebilirler.

Bu haller dışında listelerden ayrılan istekli avukatlar, ayrılma süreleri ve mazeretlerine bakılmaksızın listelere dahil olacakları tarihteki ortalama puan ile listelere dahil olabilir.

YAPTIRIM İLKELERİ

Madde 18- CMK Uygulama Merkezinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönergede belirlenen kurallara aykırı davranan, Baro Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları ve Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımların uygulanması eylem için ayrıca idari ya da adli soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

Yaptırım uygulanması gereken eylemin Yönergenin ilgili maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

 UYARMA

Madde 19- Uyarma, istekli avukatın tayin edildiği veya CMK Uygulama Merkezindeki görevi nedeniyle CMK Komisyonunun kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıdaki hallerden uyarma yaptırımı uygulanır. İstekli avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a.      Duruşmayı mazeretsiz olarak takip etmeyen istekli avukat,

b.      Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında süresi içinde gitmeyen istekli avukat,

c.      Görevlendirilmediği halde göreve giden istekli avukat,

d.      Yönerge uyarınca bir kez verilmesi gereken raporları süresinde vermeyen istekli avukat,

e.      Eylemin ağırlığına göre Yönerge, CMK, Avukatlık Yasası ve Meslek kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat yazılı olarak uyarılır.

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA

Madde 20-  Geçici olarak sistemden çıkartma; istekli avukatın, CMK Komisyonunun kararı ile geçici olarak tüm görev listelerinden en az üç en çok on iki ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden geçici çıkarma cezası uygulanır. İstekli avukatın sistemden geçici çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a.      Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmeyen istekli avukat,

b.      Ücreti alınan dosta için mükerrer ücret talebinde bulunmayı alışkanlık haline getiren istekli avukat,

c.      Eylemin ağırlığına göre Yönerge, CMK, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat,

d.      12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafi,

e.      18 yaşından küçük şüpheliye kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiye,

f.       İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde ikinci kez uyarı cezası alan istekli avukat,

Sistemden geçici olarak çıkartılır.

Sistemden geçici olarak çıkartılan avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilemez. Ancak istekli avukat çıkartma kararından önce kendisine verilen işleri takip eder. Geçici olarak çıkartılma süresi sona eren avukat yazılı başvurusu ile listelere başvuru tarihindeki ortalama puandan alınır.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA

Madde 21-  Sistemden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, tayin edildiği veya CMK Uygulama Merkezindeki görevi nedeniyle, CMK Komisyonunun kararı ile tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. İstekli avukatın sistemden kesin çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

     İstekli avukat listesinde yer alanlardan;

a.      İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uyarılan istekli avukat,

b.      Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içinde ikinci kez aynı cezayı alan istekli avukat,

c.      Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen istekli avukat,

d.      Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı davayı vekaleten ve ayrıca avukatlık ücreti alarak sürdüren istekli avukat,

e.      Eylemin ağırlığına göre Yönerge, CMK Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranan istekli avukat,

f.       İdari ve adli soruşturma gerektiren eylemlerde bulunan istekli avukatlar

İstekli avukat listesinden CMK Komisyonu kararıyla kesin olarak çıkartılırlar. Bu avukatlar iki yıl geçmeden tekrar listelere dahil edilmez.

Sisteme geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. İstekli avukat listesinden kesin olarak çıkarılan avukatlar takip etmekte oldukları işlerle ilgili sorumlulukları aldıkları ücreti iade edene kadar devam eder. Listeden çıkarılan avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Uygulama Merkezine yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir. İstekli avukat ücreti iade edene kadar ve yazılı bildirimde bulunana kadar yükümlülüklerini devam ettirmek zorundadır.

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Madde 22-  Bu Yönerge Kırıkkale Barosu Genel Kurulunun 04/10/2015  tarih ve 14/14 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, Bu yönergenin hükümleri Kırıkkale Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 1136 Sayılı Avukatlık Yasası,5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve diğer yasa ve yönetmeliklerdeki ilgili hükümler uygulanabilir.

EK MADDE

İlk kurulan CMK Komisyonunun görev süresi, komisyon kurulmasından sonra yapılacak olan Genel Kurul ile sona erer. Yeni CMK Komisyonu kurulana kadar önceki komisyonun görevi geçici olarak devam edecektir.

 

21.06.2024
AV. MUTLU KORKMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.